W dniu 22 września br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim (ul. Adama Mickiewicza 3, sala konferencyjna) odbędzie się konferencja naukowa poświęcona osobom starszym pt. Niesamodzielna starość. Wydarzenie to organizowane jest przez Rządową Radę Ludnościową, Wojewodę Podlaskiego, Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli instytucji zajmujących się osobami starszymi, organizacji skupiających osoby starsze, jednostek samorządu terytorialnego, świata nauki, jak również mediów i wszystkich tych, którym nieobcy jest temat przewodni tego przedsięwzięcia.

Konferencję rozpocznie wystąpienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Podczas obrad zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zachodzących w naszym kraju zmian demograficznych w ujęciu czasowym i terytorialnym oraz związanego z nimi nowego ryzyka socjalnego, jak też terytorialnego zróżnicowania jakości życia osób w późnej starości w województwie podlaskim oraz przestrzennego zróżnicowania szansy uzyskania wsparcia przez osoby bardzo stare we współczesnej Polsce. Zaprezentowane zostaną także kwestie dotyczące sytuacji osób starszych w Polsce, medycznego i społecznego aspektu pacjenta geriatrycznego, wzajemnej zależności jako postulowanego modelu później starości, opieki, pomocy i wsparcia osób w wieku sędziwym oraz wyzwań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego wobec postępującego procesu starzenia się społeczeństwa.

Konferencję zakończy dyskusja poświęcona tematowi przewodniemu tego wydarzenia.

Konferencja będzie transmitowana na żywo pod adresem: http://live.bialystok.uw.gov.pl/.


Serdecznie zapraszamy!