Według ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020, w porównaniu z wynikami uzyskanymi w PSR 2010, w województwie podlaskim zmniejszyła się o 9,8% liczba gospodarstw rolnych stosujących nawożenie mineralne, natomiast ponad 2-krotnie wzrosła liczba gospodarstw wykorzystujących nawozy wapniowe. Ponadto spadkowi uległa liczba gospodarstw stosujących gnojówkę (o 28,7%) i obornik (o 25,1%), zaś zwiększyła się liczba gospodarstw wykorzystujących gnojowicę (o 15,6%). W analizowanym okresie liczba indywidualnych gospodarstw rolnych produkujących na sprzedaż zmniejszyła się o 21,2%, a liczba gospodarstw indywidualnych przeznaczających wytworzone produkty głównie na samozaopatrzenie gospodarstwa domowego uległa ograniczeniu o 59,2%.