Badanie popytu na pracę w województwie podlaskim jest prowadzone w ramach ogólnopolskiego programu badań statystycznych. Obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób. Realizowane jest w cyklu kwartalnym przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej, która umożliwia uogólnianie wyników badania na populację generalną. Badanie popytu na pracę dostarcza informacji o popycie zrealizowanym i niezrealizowanym, czyli o liczbie pracujących, wolnych miejscach pracy według zawodów i rodzajów działalności oraz o liczbie nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym.