Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego, w 2020 r. utrzymała się notowana od wielu lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. W porównaniu z wynikami uzyskanymi w PSR 2010 wzrósł odsetek gospodarstw prowadzących wyłącznie produkcję roślinną. Zwiększyła się powierzchnia zasiewów i łąk trwałych, zaś zmniejszeniu uległa powierzchnia pastwisk i upraw trwałych. W analizowanym okresie znacznie zwiększyła się liczba drobiu, wzrost wystąpił również w przypadku pogłowia bydła, natomiast spadek zanotowano w liczebności stada świń.