W opracowaniu zaprezentowano dane dotyczące liczby jednostek na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego województwa podlaskiego, dochodów, wydatków i wyniku budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jak również struktury dochodów i wydatków według rodzajów. Zamieszczone zostały także informacje na temat dotacji oraz środków z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego.