Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Opracowanie zawiera dane o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej (według płci, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia); jest to podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy.

Data wprowadzenia korekty: 17.03.2022

Korekta danej dotyczącej niewykonywania i nieposzukiwania pracy z powodu nauki i uzupełniania kwalifikacji zawodowych
Było: 13,3%
Jest: 25,2%
Numer strony: 6
Numer wiersza: 4 od dołu

Korekta danej dotyczącej niewykonywania i nieposzukiwania pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności
Było: 25,2%
Jest: 13,3%
Numer strony: 6
Numer wiersza: 1 od dołu