Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Projekty analityczno-badawcze

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Urząd Statystyczny w Białymstoku w oparciu o zgłaszane przez regionalnych odbiorców potrzeby informacyjne przygotował następujące opracowania o charakterze analitycznym:

„Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014-2020”

Publikacja została przygotowana przez Urząd Statystyczny w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Prezentuje ona dane z zakresu różnych dziedzin statystyki społecznej, gospodarczej i przestrzennej dotyczące miasta Białegostoku i 9 sąsiadujących z nim gmin, tworzących Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF). Publikacja zawiera dane zaprezentowane w formie komentarza analitycznego (uzupełnionego o mapy i wykresy) oraz tablic. Dane dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zostały przedstawione na tle województwa podlaskiego oraz w podziale na gminy, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Białegostoku. Dotyczą one głównie 2020 r., a najważniejsze spośród nich zaprezentowano również w odniesieniu do  lat poprzednich - łącznie do 2014, tj. pierwszego roku istnienia Stowarzyszenia.

„Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta Białystok”

Opracowanie zostało przygotowane wspólnie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Jest ono częścią „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku”, która określa potencjał oraz kierunki rozwoju miasta w ciągu najbliższych lat.

W publikacji zamieszczono obszerny materiał statystyczny oraz informacje opisowe dotyczące warunków życia mieszkańców oraz stanu gospodarki stolicy województwa podlaskiego w 2020 roku. Tam, gdzie było to możliwe dane zaprezentowano w zestawieniu z analogicznymi informacjami z 2015 roku w celu zobrazowania przemian i tendencji zaobserwowanych w mieście w ostatnich latach.

Dopełnieniem informacji zawartych w opracowaniu jest zestaw danych za lata 2015–2020, stanowiący załącznik w formie pliku Excel.


„Pogranicze polsko-białoruskie w 2018 r.”

Publikacja powstała w wyniku współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku z Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Brzeskiego i Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Grodzieńskiego. W opracowaniu zamieszczono podstawowe informacje dotyczące położenia geograficznego, środowiska, ludności, edukacji, rynku pracy, jakości życia oraz gospodarki w regionach pogranicza polsko-białoruskiego, czyli województwach lubelskim i podlaskim po stronie polskiej oraz obwodach brzeskim i grodzieńskim po stronie białoruskiej. Dane zaprezentowane w publikacji dotyczą 2018 r., a wybrane spośród nich zostały przedstawione w retrospekcji od 2010 r.

„Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014-2019”

Publikacja została opracowana we współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Jest ona odpowiedzią na zapotrzebowanie na odpowiednio opracowane i zestawione informacje statystyczne dotyczące miasta Białegostoku i 9 sąsiadujących z nim gmin, tworzących Białostocki Obszar Funkcjonalny.

„Białystok i Grodno w 2017 r.”

Folder jest opracowaniem, które powstało w wyniku współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku z Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Grodzieńskiego. Celem publikacji jest zaprezentowanie i porównanie sytuacji demograficznej oraz warunków życia mieszkańców stolic sąsiadujących ze sobą regionów przygranicznych, a także przedstawienie roli, jaką obydwa miasta odgrywają w swoich regionach. Oprócz danych statystycznych zamieszczono tu krótkie charakterystyki Grodna i Białegostoku zawierające między innymi przegląd najważniejszych wydarzeń w dziejach tych miast.

„Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014-2017. Gospodarka niskoemisyjna”

Przekazujemy Państwu kolejną publikację, która została przygotowana we współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Niniejsze opracowanie jest poświęcone tematyce związanej z gospodarką niskoemisyjną i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na informacje statystyczne z tego zakresu dotyczące Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. We Wstępie do publikacji zostało podsumowanych 5 lat działalności Stowarzyszenia, zamieszczono informacje na temat projektów realizowanych w ramach gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska, zaprezentowano działania podejmowane przez Stowarzyszenie w zakresie Partnerskiej Inicjatywy Miast w sieci tematycznej „Jakość powietrza”, przedstawiono także projekt „Stworzenie Centrum Kompetencji Energii Odnawialnych oraz Efektywności Energetycznej w regionie Podlasia dla powiatów hajnowskiego i białostockiego”.

„Obwód grodzieński i województwo podlaskie w 2016 r.”

Folder powstał w wyniku współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku z Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Grodzieńskiego. W opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące warunków naturalnych, stanu i ochrony środowiska, ludności, warunków życia oraz gospodarki w sąsiadujących ze sobą regionach przygranicznych. W porównaniu z poprzednią edycją treść publikacji wzbogacono przede wszystkim o wybrane dane z zakresu pomocy społecznej, kultury oraz infrastruktury komunalnej.

„Województwo podlaskie w niepodległej Polsce w świetle danych statystycznych”

Publikacja pt. „Województwo podlaskie w niepodległej Polsce w świetle danych statystycznych” powstała z okazji jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setnej rocznicy powstania Głównego Urzędu Statystycznego.

Opracowanie prezentuje historię województwa od sierpnia 1919 r., tj. od momentu jego utworzenia po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, do chwili obecnej, przez pryzmat danych statystycznych. W niniejszej publikacji wyodrębniono 4 okresy z dziejów województwa, funkcjonującego w różnych granicach i pod różnymi nazwami, obejmującego swoim zasięgiem części obecnego terytorium województwa podlaskiego, tj.: województwo białostockie w latach 1919–1939, województwo białostockie w latach 1944–1975, województwa białostockie, łomżyńskie i suwalskie w latach 1975–1998 oraz województwo podlaskie w latach 1999–2018.

„Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014-2016”

Przekazujemy Państwu publikację, która została przygotowana we współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Jest ona odpowiedzią na zapotrzebowanie na odpowiednio opracowane i zestawione informacje statystyczne dotyczące miasta Białegostoku i 9 sąsiadujących z nim gmin, tworzących Białostocki Obszar Funkcjonalny. We Wstępie do publikacji, opracowanym przez przedstawicieli Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, zamieszczono informacje na temat genezy i działalności Stowarzyszenia oraz projektów realizowanych na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Pozostałe części opracowania, przygotowane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku, zawierają przede wszystkim dane statystyczne dotyczące Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zaprezentowane w formie komentarza analitycznego (którego uzupełnieniem są mapy i wykresy) oraz tablic.

„Euroregion Puszcza Białowieska w 2015 r.”

W opracowaniu zamieszczono genezę i krótką charakterystykę Euroregionu Puszcza Białowieska. Zaprezentowano w nim również dane na temat powierzchni i kierunków jej wykorzystania, zagadnienia związane z ochroną środowiska, sytuacją demograficzną i społeczną oraz warunkami życia na tym terenie w podziale na część polską i białoruską. W porównaniu z poprzednią edycją treść publikacji wzbogacono przede wszystkim o informacje dotyczące projektów zrealizowanych na obszarze Euroregionu oraz dane z zakresu infrastruktury komunalnej.

„Pogranicze polsko-białoruskie w 2014 r.”

Publikacja powstała w wyniku współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku z Urzędem Statystycznym w Lublinie oraz Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Brzeskiego i Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Grodzieńskiego. W opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące warunków naturalnych, stanu i ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, warunków życia oraz gospodarki w regionach pogranicza polsko-białoruskiego, czyli województwach lubelskim i podlaskim po stronie polskiej oraz obwodach brzeskim i grodzieńskim po stronie białoruskiej. W porównaniu z poprzednią edycją treść publikacji uzupełniono m.in. o dane dotyczące: rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, stacjonarnej pomocy społecznej, ruchu granicznego osób na przejściach granicznych Polski z Białorusią, nakładów inwestycyjnych oraz nakładów na działalność badawczą i rozwojową.

„Białystok i Grodno w 2013 r.”

Folder jest opracowaniem, które powstało w wyniku współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku z Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Grodzieńskiego. Celem publikacji jest zaprezentowanie i porównanie sytuacji demograficznej oraz warunków życia mieszkańców stolic sąsiadujących ze sobą regionów przygranicznych, a także pokazanie roli, jaką obydwa miasta odgrywają w swoich regionach. Oprócz danych statystycznych zamieszczono tu krótkie charakterystyki Grodna i Białegostoku zawierające między innymi przegląd najważniejszych wydarzeń w dziejach tych miast.

„Obwód grodzieński i województwo podlaskie w 2012 r.”

Folder powstał w wyniku współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku z Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Grodzieńskiego.  W opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące warunków naturalnych, stanu i ochrony środowiska, ludności, warunków życia oraz gospodarki w sąsiadujących ze sobą regionach przygranicznych.

„Euroregion Puszcza Białowieska w 2011 r.”

Folder „Euroregion Puszcza Białowieska w 2011 r.” powstał w wyniku współpracy Urzędu Statystycznego w Białystoku z regionalnymi urzędami statystycznymi w Brześciu i Grodnie oraz ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Podstawowym celem wydania folderu było zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na informacje dotyczące obszarów przygranicznych zarówno po stronie polskiej, jak i białoruskiej. Wypełnienie istniejącej luki informacyjnej stało się możliwe dzięki współpracy w zakresie działalności publikacyjnej, nawiązanej w ostatnich latach pomiędzy US Białystok a urzędami statystycznymi na Białorusi.

„Województwo podlaskie w świetle spisów powszechnych”

W 2013 r. Urząd Statystyczny w Białymstoku włączył się w obchody 500-lecia województwa podlaskiego organizowane przez Urząd Marszałkowski, przygotowując z okazji jubileuszu pozaplanową okolicznościową publikację pt. „Województwo podlaskie w świetle spisów powszechnych”. Zaprezentowano w niej statystyczny obraz województwa, stworzony na podstawie spisów ludności dokonywanych już od czasów I Rzeczypospolitej, w trudnym dla kraju okresie zaborów, w czasach niepodległej II Rzeczypospolitej, aż po okres od zakończenia II wojny światowej do roku 2011, w którym przeprowadzono ostatni spis ludności w Polsce.

„Pogranicze polsko-białoruskie w 2010 r.”

Urząd Statystyczny w Białymstoku, we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Brzeskiego, Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Grodzieńskiego oraz Urzędem Statystycznym w Lublinie, opracował i wydał w 2013 r. publikację zatytułowaną „Pogranicze polsko-białoruskie w 2010 r.” W opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące warunków naturalnych, stanu i ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, warunków życia oraz gospodarki w regionach pogranicza polsko-białoruskiego, czyli województwach lubelskim i podlaskim po stronie polskiej oraz obwodach brzeskim i grodzieńskim po stronie białoruskiej. Celem publikacji jest nie tylko przedstawienie i porównanie sytuacji społecznej i gospodarczej w sąsiadujących ze sobą regionach przygranicznych, ale także pokazanie ich specyfiki i charakterystycznych cech.

„Grodno i Białystok w 2009 r.”

Folder jest opracowaniem, które powstało w wyniku współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku z Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Grodzieńskiego. Celem publikacji jest przedstawienie i porównanie sytuacji demograficznej oraz warunków życia mieszkańców stolic sąsiadujących ze sobą regionów przygranicznych, a także pokazanie roli, jaką obydwa miasta odgrywają w swoich regionach. Oprócz danych statystycznych zamieszczono tu krótkie charakterystyki Grodna i Białegostoku zawierające między innymi przegląd najważniejszych wydarzeń w dziejach tych miast.

„Obwód grodzieński i województwo podlaskie w 2008 r.”

Folder powstał w wyniku współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku z Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Grodzieńskiego. Celem publikacji jest przedstawienie i porównanie niektórych aspektów życia gospodarczego w sąsiadujących ze sobą regionach przygranicznych, a ponadto pokazanie ich specyfiki i charakterystycznych cech.

Do góry