W listopadzie br. w porównaniu z październikiem br. największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji przetwórstwo przemysłowe oraz handel detaliczny, największa poprawa – w sekcji transport i gospodarka magazynowa. Jedynie w sekcji informacja i komunikacja oraz transport i gospodarka magazynowa wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. W większości obszarów odnotowano pogorszenie składowej „prognostycznej”.

Do badania za listopad br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 listopada – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).