W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w lutym. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji transport i gospodarka magazynowa.