W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę gorzej niż w lipcu br. Wyjątkiem jest sekcja przetwórstwo przemysłowe oraz handel hurtowy, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem oraz transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny wzrosły. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji budownictwo. W większości obszarów obserwuje się pogorszenie składowej „diagnostycznej” oraz składowej „prognostycznej”