W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu oceniają koniunkturę gorzej niż w listopadzie. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo oraz handel hurtowy, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny wzrosły. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji transport i gospodarka magazynowa.