Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podlaskim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm w większości badanych obszarów gospodarki (budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i gastronomia, handel hurtowy, a także informacja i komunikacja). Jedynie w przypadku podmiotów z sekcji informacja i komunikacja opinie te są mniej korzystne od zgłaszanych w grudniu ub. r. Negatywne, ale lepsze niż przed miesiącem oceny koniunktury zgłaszają podmioty z sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz handel detaliczny.