Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podlaskim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm prowadzących działalność w zakresie handlu hurtowego, budownictwa, przetwórstwa przemysłowego, zakwaterowania i gastronomii, a także handlu detalicznego. Jedynie w przypadku podmiotów handlu hurtowego opinie te są bardziej korzystne od zgłaszanych w styczniu br. Negatywne oceny koniunktury formułują podmioty z sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz informacja i komunikacja.