W marcu najbardziej pozytywne oceny koniunktury formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, najbardziej negatywne – przez firmy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz transport i gospodarka magazynowa. We wszystkich obszarach oceny bieżące („diagnozy”) pogorszyły się lub są takie same jak przed miesiącem przy jednoczesnej poprawie oczekiwań („prognoz”) w większości obszarów.