W listopadzie utrzymują się negatywne oceny koniunktury w budownictwie (spadek o 10,6 p. proc. w porównaniu z październikiem) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (o 7 p. proc.). Wzrost wartości wskaźników odnotowano w czterech obszarach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, handel detaliczny oraz informacja i komunikacja. W handlu hurtowym oceny koniunktury są podobne jak w październiku.